Vijesti » Abeceda univerzalne sportske škole » U - Univerzalna sportska škola

U - Univerzalna sportska škola

Image - U - Univerzalna sportska škola

UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA, Stjepan Crnokić, prof.

UVOD

Kretanje je jedno od osnovnih potreba djece i važno je za razvoj svih njihovih sposobnosti. Nažalost, kretanja je u svakodnevnim životima djece često premalo, oni se voze automobilom u vrtić, školu ili na aktivnosti u slobodno vrijeme, ograničen im je prostor za igru i kretanja u njihovim dnevnim sobama, te provode mnogo vremena ispred televizije ili računala. Prema istraživanjima  (Bundesarbeitsgemeinschaft zur Forderung haltungs- und bewegunsauffalliger Kinder und Jugendlicher 1997.) jedno devetogodišnje dijete provodi sjedeći u školi, kad piše zadaću, objeduje, gleda televiziju i igra igrice, između 35 i 40 sati tjedno. Zato je tjelesno vježbanje u školskoj dobi važan čimbenik pravilnog rasta i razvoja djece, budući je poznato da se pomoću organiziranih tjelesnih aktivnosti potiče ne samo motorički i fizički, već i psihološko-emocionalni i socijalni razvoj djece.

U želji da se doprinese rješavanju navedenog problema osmišljen je program Univerzalne sportske škole koji je kao projekt Hrvatskog školskog športskog saveza započet školske godine 2007./2008 i danas broji preko 9000 djece u 430 odjeljenja na području Republike Hrvatske. U ovom radu prezentiran je  program univerzalne športske škole koji je namijenjen školskoj djeci od 6. do 10. godina starosti, te je primjeren svakom djetetu, bez obzira na njegove inicijalne sposobnosti, a prvenstveno je usmjeren njihovom višestranom razvoju. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna sportska škola može predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša, jer stjecanjem većeg broja motoričkih znanja u ranijim fazama sportskog razvoja iz raznih sportskih grana omogućuje uspješniju sportsku specijalizaciju kasnije.

Važno je istaknuti da se kod djece ove dobi, a koja se isključivo bave  jednim sportom,  zanemaruje čitav spektar drugih sposobnosti koje se razvijaju kroz druge, komplementarne sportske aktivnosti. Isto tako važno je  utjecati na pojedine sposobnosti u vrijeme kada to nalažu senzibilne faze razvoja, budući je to kasnije ne nadoknadivo. Zbog navedenog, program univerzalne sportske škole je isprepleten sadržajima iz različitih sportova, te  usmjeren  prema optimalnom razvoju svih motoričkih sposobnosti.

MOTORIČKA RAZNOVRSNOST

 U istraživanjima vezanim za trening djece i mladeži (WEINECK 1996)  naglašeno je da je fokus razvoja koordinacijski sposobnosti vezan za petpubertetsku dob djece 7-12 godine, i da trening djece i mladeži nije umanjeni trening odraslih.

Također se smatra se da rano školsko doba (7-12 godine djevojke/ 7-13 godina dječaci) predstavlja „zlatno“ vrijeme za razvoj čitavog spektra motoričkih sposobnost (brzine, koordinacije, ravnoteže, ritma) (Prikaz 1). Uvažavajući to saznanje, mnogi stručnjaci nas upućuju da se senzitivne faze razvoja bazičnog motoričkog prostora ne smiju zanemariti, nego ih je potrebno sagledavati kao važnu stepenicu  u višegodišnjem razvoju sportaša.

Djeca u ovom razdoblju postaju motorički i funkcionalno izuzetno usklađena i usvajaju vještine (motorička znanja) koje su temeljne za uspješnost u različitim, pojedinačnim i ekipnim sportovima. Ovo doba je stabilno za usvajanje velikog broja „grubih“ motoričkih kretnji koje će se u kasnijoj fazi npr. oko 10 godine stabilizirati u “fina“ motorička gibanja.

Djeca i mladež koji su razvijali različite vještine i motoričke sposobnosti, lakše će se prilagoditi zahtjevnim trenažnim procesima bez doživljavanja stresa povezanim s danas u mnogim sportovima preranoj specijalizaciji i forsiranim sudjelovanjem u natjecanjima.

Program i trening u ovoj dobi moraju se usredotočiti na cjelokupan sportski razvoj, a ne na izvedbu specifičnog sporta. Dobro oblikovan program za djecu i mladež trebao bi uključivati vježbe niskog intenziteta za razvijanje aerobnog kapaciteta, mišićne izdržljivosti, jakosti, snage, brzine, agilnosti, koordinacije i fleksibilnosti kojima je naglasak na zabavi. Tijekom pretpuberteta, djeca razvijaju temeljne vještine i pokrete kroz igru i igranje. Dok sudjeluju u različitim tjelesnim aktivnostima, ona također razvijaju sposobnost razlikovanja jednostavnih od kompleksnih vještina i vježbi. Kao na primjer vođenja lopte u košarci jačom rukom, slabijom rukom, visokokoordiniranom i agilnom vođenju lopte između nogu i lijevom i desnom rukom, protiv pasivnog i aktivnog protivnika itd. U modelu (prikaz 2) je prikazano da organizirano vježbanje djece mora biti prije svega raznoliko i zabavno, u demonstracijama se mora naglašavati pravilnost tehnike, izvoditi dovoljan broj ponavljanja kako bi usvojena znanja bila što kvalitetnija, što više koristiti modificiranu opremu, u taktikama i strategijama igara koristiti jednostavna pravila, naglašavati važnost fairplaya i voditi se s tim da sve mora  organizirano da bude sigurno, što i smanjuje mogućnost ozljeđivanja.

                                   Prikaz 2. Model organiziranog treninga u radu s djecom

PROGRAM UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE

U rad univerzalne športske škole uključeni su učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola. Broj djece po odjeljenju je 15, a maksimalan broj 30. Grupe su mješovite, a sa svakom grupom rade voditelji UŠŠ. To mogu biti isključivo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih školskih športskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o športu (NN 71) čl. 60. stavak 3. („Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu“). Treninzi se dva puta tjedno odvijaju u školskim dvoranama / igralištima tijekom školske godine, u trajanju  od 45 minuta.

 Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (inicijalna i finalna provjeravanja). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i vrši vrednovanje cjelokupnog programa. Konstruirana  baterija testova ( AST 6-11 BÖS, K. / WOHLMANN, R.1987. ) služi za procjenu stanja bazičnih motoričkih sposobnosti školske djece 6.-11. godina. Bateriju čini šest testova i to za procjenu koordinacije, brzine, izdržljivosti, preciznosti i eksplozivne snage.

Svi programski sadržaji koji se provode u Programu izvode se prema Planu i programu Univerzalne športske škole iz 2007., i prema nadopunama objavljenim na www.skolski-sport.hr. Sadržaji su zasnovani na ravnoteži motoričkih znanja i sposobnosti, odnosno njihovoj interakciji s ostalim aspektima cjelokupnog razvoja djece.

Osnovni cilj univerzalne športske škole je poticati višestrani psihosomatski razvoj učenika, i usvajanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim aktivnostima. Da bi se uspješno ostvarili ciljevi i zadaće programa univerzalne športske škole moraju se poštivati principi višestranog (cjelovitog) psihosomatskog razvoja u radu s djecom, (tablica 1).

Osnovni cilj programa univerzalne športske škole

 

Dob

Višestrani (cjeloviti) psihosomatski razvoj

Parcijalni ciljevi

6 – 7

Razvoj primarnih koordinacijskih sposobnosti

7 – 8

Razvoj nekih koordinacijskih sposobnosti (senzibilne faze)

8

Motoričko učenje putem igara, elementarnih oblika kretanja

8 – 9

Prikupljanje motoričkih znanja iz različitih športskih aktivnosti

10

Prilagođavanje na grubu formu osnovne tehnike i motoričke specijalnosti pojedinih športova

 Tablica 1: Principi višestranog (cjelovitog) psihosomatskog razvoja

PROGRAMSKI SADRŽAJI I ORGANIZACIJA TRENINGA

Programski sadržaji univerzalne sportske škole podijeljeni su u tri skupine (tablica 2):

1.   Prirodni oblici kretanja

2.   Tehnike sportskih disciplina

3.   Igre

Prirodni oblici kretanja su biotička motorička znanja koja omogućuju djelotvorno svladavanje prostora, prepreka, otpora različitih vanjskih objekata i manipuliranje objektima. Radi se o motoričkim znanjima koja su izuzetno korisna i značajna za razvoj osnova motorike. Osim biotičkih, od velikog značaja su opća kineziološka motorička znanja  koja obuhvaćaju one motoričke strukture gibanja čija je primarna funkcija razvoj i unapređivanje pojedinačnih bazičnih funkcionalnih, motoričkih i morfoloških obilježja.

Tehnike sportskih disciplina obuhvaćaju elemente tehnike i metodskih vježbi iz bazičnih športskih disciplina atletike i sportske gimnastike, kao i niza sportskih disciplina: borilački sportovi, košarke, rukometa, nogometa, odbojke, ritmičke gimnastike.

Treći dio programskih sadržaja čine igre. Igre moraju biti smisleno odabrane prema njihovu utjecaju na razvoj djece. U ovoj dobi igra mora dominirati nad ostalim športskim sadržajima, o čemu treba voditi računa tijekom realizacije športskog programa (Prikaz 3).

Prikaz 3. Model organizacije programskih sadržaja UŠŠ

 

 

 

 

 

Prirodni oblici kretanja

 • bočno valjanje na vodoravnoj podlozi ulijevo i udesno
 • penjanje na švedske ljestve i silaženje s njih
 • povlačenje konopa
 • bacanje lopte o tlo na različite načine i njezino hvatanje
 • preskok preko klupe s uporom
 • kratkotrajni upori na tlu i preprekama (klupa, ruče)

Tehnike športskih disciplina

Atletika

 

 

Gimnastika

 

 

Košarka

 

 

Nogomet

 

 

Rukomet

 

Borilački sportovi

Ritmička gimnastika

 

Odbojka

Trčanja s promjenom smjera kretanja                ☻

Skok u dalj iz mjesta/zaleta                                          ☻☻

Bacanje medicinke do 1kg objema rukama- suvanjem☻☻☻

Povaljka na leđima                                                        ☻

Kolut naprijed, pruženi skok                                         ☻☻

Hodanje po gredi naprijed i nazad                                ☻

Vođenje lopte jednom rukom u mjestu                         ☻

Dodavanje u parovima iz sjeda tehnikom šuta              ☻☻☻

Valjanje lopte rolanjem donjom stranom stopala          ☻

Udarac po lopti petom                                                  ☻

Bacanje auta iz zaleta                                                    ☻☻☻

Šut na gol preko suigrača                                              ☻☻

Vođenje lopte po označenoj 6m i 9m liniji                    ☻☻

Iz čučnja pad naprijed                                                   ☻☻

Trčanje uz kotrljajući obruč                                           ☻☻

Pravilno formiranje“ čekića“ u mjestu                           ☻

Odbijanje lopte vršno iznad glave                                 ☻☻

Dodatni sadržaji

Kineziterapijske vježbe za stopala i loša držanja tijela, orijentacijsko trčanje, kuglanje, badminton, tenis, hokej

Igre

elementarne igre, momčadske igre, štafetne igre, pojednostavljene športske igre

 

Tablica 2. Primjeri programskih sadržaja i vježbi UŠŠ (☻- težinska oznaka teme/vježbe, ☻- laka.☻☻- srednja, ☻☻☻- teška)

Svaki dio sata treninga ima svoje trajanje, svoje zadatke, posebne sadržaje i organizaciju. Kada govorimo o organizaciji glavnog dijela sata i temama koje predstavljaju sadržaje treninga, važno je istaknuti da su poligoni (Prikaz 4. i 5.) osnova metodičke organizacije pri provedbi treninga ovog programa. Poligoni su organizacijski oblik rada kojeg djeca prolaze  u zadanom smjeru radeći vježbe i zadatke po redu. Ovakva organizacija u provedbi treninga ima višeznačan kvalitetan utjecaj, jer je djeci jasan, ima točno određen redoslijed, omogućava lakšu kontrolu pravilne izvedbe te potpunu angažiranost pojedinog djeteta.

Prikaz 4. Gimnastički poligon

Prikaz 5. Košarkaški poligon

PRIMJERI ORGANIZACIJE POJEDINIH SADRŽAJA

1. Sat s temom iz atletike

Glavna tema: Atletika (skok u vis tehnika škarice)

Organizacija sata je u obliku poligona, gdje je gl. radno mjesto skakalište skoka u vis, a na ostalim radnim mjestima su vježbe iz atletskih sadržaja: škarice, sunožni poskoci, niski skip itd.

Sadržaji:

Glavni dio sata

Obrada tehnike skoka u vis, tehnika škarice treba proći obje strane izvođenja skoka (naglasak na odraznu i zamašnu nogu), koristiti odskočnu dasku za odraz. 

Završni dio sata

      Natjecanje u skoku u vis (tehnika škarice) preko elastične vrpce, svaki natjecatelj ima pravo na jedan skok na ponuđenoj visini. Tko dotakne vrpcu ispada, a pobjednici su oni koji preskoče najvišu visinu.

2. Sat s temom iz prirodnih oblika kretanja

Glavna tema: Poligon opće motorike

Organizacija sata je u obliku poligona kojeg djeca prolaze u zadanom smjeru izvodeći vježbe i zadatke po redu.

Sadržaji:

preskakanje duge vijače (jednonožno, sunožno), penjanje na švedske ljestve- silaženje    po kosoj klupi i suprotno, bacanje medicinke (lopte) na različite načine u gol,

iz upora čučećeg prijelaz poskokom u upor ležeći za rukama i suprotno, gađanje lopticom u nepokretne i pokretne ciljeve s udaljenosti do 5 m, hodanje četveronoške naprijed-nazad.

3. Sat s temom iz nogometa

Glavna tema: Nogomet, šutiranja na gol

Organizacija sata je nogometni poligon u kojem na dva mjesta trebaju biti isplanirani udarci na gol.

Sadržaji:

udarac na gol iz mjesta, udarac po lopti nakon ispuštanja iz ruku (volej), slalom vođenje, udarac po lopti petom prema zidu, udarac po lopti unutarnjom stranom stopala      prema zidu, okret za 180°/360° stupnjeva valjanjem lopte donjom stranom stopala (vježba se izvodi oko obruča postavljenog na podu), lagani udarac po lopti u smjeru vertikalne plohe (zid dvorane), zaustavljanje odbijene lopte donjom/unutarnjom stranom stopala

ZAKLJUČAK

 Univerzalna sportska škola predstavlja model programa koji treba imati važnu ulogu u  višegodišnjem procesu sportskog usavršavanja. Uzimajući u obzir da u ovom razvojnom stupnju djece imamo priliku da primjenom različitih kinezioloških sadržaja postavimo jednu kvalitetnu motoričku bazu kao  preduvjet za daljnji usmjereni trening djece u različitim športovima. Kada govorimo o organiziranom treningu djece koji ima svoje faze i koje prate različite razvojne karakteristike, treba znati kako i na koji način unaprijediti pojedina tjelesna svojstva djece koja u budućnosti mogu postati  vrhunski sportaši. Uspješan trening djece i mladih treba biti temeljen na teorijskim i metodičkim znanjima, utjecaju kondicijskog treninga na organizam djeteta, te principima rada s mlađim dobnim kategorijama. Zato je važno još jedanput istaknuti da u treningu djece prevladava višestrani trenažni pristup u kojem dominira igra, a ne rana specijalizacija  s specifičnostima pojedinog sporta.

LITERATURA

 1. Bompa,T. (2005). Cjelokupni trening za mlade pobjednike. Zagreb: Gopal.
 2. Bös, K. (2001). Handbuch: Motorische Test, Gottingen, Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe-Verlag.
 3. Drabik, J. (1996). Children and Sports Training. Island Point, VT: Stadion Publishing Company.
 4. Findak V.,  Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B.,  (2000). Primijenjena kineziologija u školstvu – Motorička znanja, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Sveučilišta u Zagrebu
 5. Findak, V. (1986). Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi, (Priručnik za nastavnike razredne nastave), Školska knjiga, Zagreb
 6. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur.) (2007). Kondicijska priprema sportaša, Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa, Zagreb, 23. i 24. 02. 2007. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski školski športski savez i Udruga kondicijskih trenera Hrvatske
 7. Schubert, R. i D. Späte (1998). Kinderhandball Spass von Anfang an. Handball-Handbuch, Philippka-Sportverlag.
 8. Höltke, V. (2003). Grundlagen und Prinzipien des Sportlichen Trainings. Available at http: //www.sportuntericht.de/unterrichts/lehrmaterialien/neu.html
 9. Liebisch, R., Schieb, C., Woll, A., Wachter, H., Bös, K (2004). Fitness in der Grundschule. Available at http://www.sportuntericht.de/sportarten.html
 10. Škegro, D., Dujić, I., Čustonja, H. (2007). Plan i program univerzalne športske škole. Zagreb: Hrvatski školski športski savez.
 11. Zakon o športu.// Narodne novine 71 (2006),150 (2008)
-->